Taalgids Papiamentu

taalgids papiamentu

In deze taalgids Papiamentu vind je 500 kant-en-klare zinnen in het Papiamentu om mee te oefenen. De zinnen zijn verdeeld in totaal achttien categorieën: basis voorbeeldzinnen, zinnen met ta en tin, sociale contacten, werk en vrije tijd, familie, restaurant, winkels etc. De zinnen zijn ingesproken en voorzien van de Nederlandse vertalingen uit het Papiamentu.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Palabricks.

© 2020 – 2023 Palabricks. Tur derecho reservá. Alle rechten voorbehouden.

Taalgids Papiamentu – Phrase book Papiamentu